ภูษิต ไชยฉ่ำ

ภูษิต ไชยฉ่ำ Co Founder เมื่อเห็นลูก ๆ หรือเห็นเด็กเล็ก ๆ ผมมองไปในอนาคต อนาคตที่มีทั้งความหวังและความเป็นห่วง ผมเป็นคนระยอง เกิดและเติบโตที่นี่ เติบโตขึ้นในช่วงที่ระยองมีการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน นับจากคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกแรก โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2525 จนถึงคลื่นลูกปัจจุบัน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) ผมมองอนาคตที่มีความหวัง เช่นด้านการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดใน EEC โดยเฉพาะระยองของเราเอง การที่ระยองเราจะมีศักยภาพใหม่ ๆ มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ธุรกิจการค้าใหม่ ๆ คือโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของคนระยอง หรือผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ระยอง ท่ามกลางอนาคตที่มีความหวังผมมีความเป็นห่วงแฝงอยู่ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุผลเพราะตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระยอง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างมากกับเมืองระยองของเรา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพัฒนาไม่ทันที่จะรองรับการเติบโต หรือไม่ก็พัฒนาอย่างไม่ถูกต้อง ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือคนระยองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอ สำหรับการอยู่อาศัยในเมืองที่ถูกพัฒนาด้วยนโยบายจากภายนอกเป็นหลักได้หรือไม่ อนาคตของลูกหลานเราจะเป็นอย่างไร พวกเขาจะต้องอยู่ในเมืองที่มีสภาวะแบบไหน ผมและเพื่อน ๆ นักธุรกิจ นักพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงรวมตัวกันก่อตั้งบริษัทระยองพัฒนาเมืองขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการและความคิดเห็นของพลเมืองระยองกับหน่วยงานต่าง ๆ […]