นรีรัตน์ ไกรทอง

นรีรัตน์ ไกรทอง ผู้ประสานงาน DEPA และนักวิจัย ประจำระยองพัฒนาเมือง นรีรัตน์ ไกรทอง ชื่อเล่น โบนัส อาศัยอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่เกิดจนจบมัธยมศึกษา ก่อนจะย้ายไปศึกษามหาวิทยาลัย จบการศึกษาปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทำการศึกษาต่อปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนปริญญาโทจำเป็นที่จะต้องเลือกสาขาเฉพาะทางที่เราสนใจ ในตอนนั้นเป็นช่วงค้นหาตัวเอง หาสิ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ที่ไม่ใช่แค่เพียงการทำงานในห้องสี่เหลี่ยม หรือการออกแบบผลงานที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว โดยเริ่มศึกษาและสนใจเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture) ที่จะนำไปสู่การทำงานออกแบบที่ส่งผลกับชุมชน และการพัฒนาชุมชนโดยรอบของบ้านเกิดตัวเอง จึงเกิดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับคัดเลือกในการศึกษาปริญญาโท หลังจากการสัมภาษณ์คัดเลือกในวันนั้น ก็ไม่คิดว่าจะพาความฝันและโอกาสหลายๆอย่างมาถึงวันนี้ ตลอดเส้นทางในการเข้าศึกษาระยะเวลา 2 ปีทำให้ค้นพบตัวเองมากขึ้น จากการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การพบเจอผู้คนที่หลากหลายการมองเห็นปัญหาของวิถีชีวิตอย่างแท้จริง ความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน เป็นมุมสะท้อนการออกแบบในบทบาทสถาปนิกที่จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้คนในระดับชุมชนเมือง การทำให้ผู้คนมองเห็นคุณค่าและอัตลักษณ์ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีความหมาย ร่วมไปถึงการพัฒนาให้เกิดความอยู่รอดจากการปรับตัวไปกับสถานการณ์สภาพปัจจุบันของสังคม ตลอดระยะเวลาในการสะสมประสบการณ์ ทั้งการทำกิจกรรมโครงการ ASA CAN WORKSHOP รถไฟฟ้ามาหานะคลอง เป็นโครงการเชื่อมต่อชีวิตคนเมืองและวิถีชีวิตชุมชนติดริมคลอง โครงการแผนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามของ World Monuments Fund ร่วมกับกรมศิลปากร โครงการ Bangkok […]