ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์ นักวิจัย (ภาคการศึกษา) ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์ หรือ ปอนด์ เป็นคนกรุงเทพที่ใช้ชีวิตอยู่ในระยองนานจนลืมไปแล้วว่าเป็นคนกรุงเทพฯ จบการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ (ครุศาสตร์อุตสหกรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มมีความคิดอยากสร้างโรงเรียนของตัวเองตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนเพราะคิดว่าโรงเรียนไม่สนุกและทำให้สนุกกว่านี้ได้ เริ่มรู้จักและสนใจงานพัฒนาสังคมตั้งแต่อยู่ชั้นมอ 3 จึงเข้าร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมาและเริ่มเห็นความสำคัญของงานการศึกษา เพราะชอบเห็นการเปลี่ยนผ่านของการเรียนรู้และความเติบโตของเด็ก จึงทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เมื่อใกล้จบเลยจับมือกับกลุ่มเพื่อนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อก่อตั้งกลุ่ม “Dot to Dot” ขึ้นโดยมีความฝันร่วมกันว่าอยากสร้างโรงเรียนที่เด็ก ๆ ได้เติบโดอย่างเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลาย และเรียนรู้เพื่อเป็น Global Citizen และ Active Citizen ต่อไป ด้วยอุดมการณ์ในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งในมิติของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองที่มีร่วมกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่การเรียนรู้ Converstation Co-Learning Space จะสร้างผลกระทบทางสังคมด้านการศึกษาทางบวกให้กับคนในเทศบาลนครระยอง เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองแห่งความเจริญในทุกมิติ “เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดทั้งช่วงชีวิต บวกกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิวัติเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 อย่างก้าวกระโดด พื้นที่การเรียนรู้จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ เติบโต และอยู่ร่วมกับโลกยุคใหม่ได้อย่างเป็นพลวัตร” ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์ […]