RYCD Projects & Services

RYCD

Projects & Services

เพื่อความอยู่ดีของมนุษยชาติ

for human wellbeing

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ระยองพัฒนาเมืองได้สร้างสรรค์และดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง และมุ่งสู่ความ“อยู่ดี” ของผู้คน หลากหลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการวิจัย กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม และการออกแบบแนวคิดในการพัฒนาเมืองเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีทั้งที่ระยองพัฒนาเมืองดำเนินด้วยตนเอง และร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
นอกจากโครงการงานวิจัย งานออกแบบ และกิจกรรมที่ดำเนินอยู่แล้ว ระยองพัฒนาเมืองยังให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

เพื่อความอยู่ดีของมนุษยชาติ

for human wellbeing

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ระยองพัฒนาเมืองได้สร้างสรรค์และดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง และมุ่งสู่ความ“อยู่ดี” ของผู้คน หลากหลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการวิจัย กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม และการออกแบบแนวคิดในการพัฒนาเมืองเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีทั้งที่ระยองพัฒนาเมืองดำเนินด้วยตนเอง และร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
นอกจากโครงการงานวิจัย งานออกแบบ และกิจกรรมที่ดำเนินอยู่แล้ว ระยองพัฒนาเมืองยังให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ความยั่งยืนทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นมากในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างความสมดุลย์ให้เกิดขึ้นในเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่พึงได้อย่างเหมาะสมของทุก ๆ ฝ่าย ทั้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้า ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ประเด็นสำคัญหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ คือความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจ ระยองพัฒนาสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการฟอร์มยุทธศาสตร์แบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

งานวิจัยและพัฒนาเมือง

การพัฒนาเมืองไม่ได้หมายความว่าต้องไล่คนออกไป แต่เป็นการเปลี่ยนการพัฒนาใหม่ คนเดิม ชุมชนเดิม แต่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ จัดพื้นที่ใหม่ ได้ inclusive city หมายถึงการที่คนทุกคนในเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี สวยงาม ปลอดภัยในที่ดินเดิม ดังนั้นเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย จึงเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างรอบด้าน เป็นการสร้างระบบใหม่ของเมืองที่มีองค์ประกอบจากท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคีอื่นๆ

งานวิจัยและพัฒนาเมือง

การพัฒนาเมืองไม่ได้หมายความว่าต้องไล่คนออกไป แต่เป็นการเปลี่ยนการพัฒนาใหม่ คนเดิม ชุมชนเดิม แต่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ จัดพื้นที่ใหม่ ได้ inclusive city หมายถึงการที่คนทุกคนในเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี สวยงาม ปลอดภัยในที่ดินเดิม ดังนั้นเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย จึงเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างรอบด้าน เป็นการสร้างระบบใหม่ของเมืองที่มีองค์ประกอบจากท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคีอื่นๆ

งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาเมืองไม่ได้หมายความว่าต้องไล่คนออกไป แต่เป็นการเปลี่ยนการพัฒนาใหม่ คนเดิม ชุมชนเดิม แต่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ จัดพื้นที่ใหม่ ได้ inclusive city หมายถึงการที่คนทุกคนในเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี สวยงาม ปลอดภัยในที่ดินเดิม ดังนั้นเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย จึงเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างรอบด้าน เป็นการสร้างระบบใหม่ของเมืองที่มีองค์ประกอบจากท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคีอื่นๆ

Converstaion พื้นที่การเรียนรู้ระดับเมืองที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเมืองระยอง ตั้งอยู่บนถนนยมจินดาซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าแก่ของชาวระยอง มีบทบาทในการส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ประเด็นทางสังคม สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ในทุกมิติ

Rila Project การร่วมมือระหว่างกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดระยองร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมสร้างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของชาวระยอง มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ และสร้างชุมชนนักการศึกษาในจังหวัดระยอง

งานวิจัย Learning City เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมืองผ่านนวัตกรรมการสร้างศูนย์การเรียนรู้ 2 พื้นที่ในเทศบาลนครระยองได้แก่พื้นที่ถนนยมจินดา (Converstation) และพื้นที่ป่าชายเลน ปากน้ำระยอง (ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ)

งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาเมืองไม่ได้หมายความว่าต้องไล่คนออกไป แต่เป็นการเปลี่ยนการพัฒนาใหม่ คนเดิม ชุมชนเดิม แต่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ จัดพื้นที่ใหม่ ได้ inclusive city หมายถึงการที่คนทุกคนในเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี สวยงาม ปลอดภัยในที่ดินเดิม ดังนั้นเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย จึงเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างรอบด้าน เป็นการสร้างระบบใหม่ของเมืองที่มีองค์ประกอบจากท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคีอื่นๆ

Converstaion พื้นที่การเรียนรู้ระดับเมืองที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเมืองระยอง ตั้งอยู่บนถนนยมจินดาซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าแก่ของชาวระยอง มีบทบาทในการส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ประเด็นทางสังคม สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ในทุกมิติ

Rila Project การร่วมมือระหว่างกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดระยองร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมสร้างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของชาวระยอง มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ และสร้างชุมชนนักการศึกษาในจังหวัดระยอง

งานวิจัย Learning City เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมืองผ่านนวัตกรรมการสร้างศูนย์การเรียนรู้ 2 พื้นที่ในเทศบาลนครระยองได้แก่พื้นที่ถนนยมจินดา (Converstation) และพื้นที่ป่าชายเลน ปากน้ำระยอง (ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ)

งานวิจัยและพัฒนาชุมชน | ประชาสังคม

 • กิจกรรม Udon on the next (ร่วมกับ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ)
 • Food Charter (ร่วมกับ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ)
 • ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition
 • กิจกรรม workshop “The District” พัฒนาย่านสร้างสรรค์
 • Block Mountain 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
 • กฎบัตรระยอง
 • โครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ร่วมกับ สกสว.)
 • แผนพัฒนา Rayong 2040 (ร่วมกับ UddC)

งานวิจัยและพัฒนาชุมชน | ประชาสังคม

 • กิจกรรม Udon on the next (ร่วมกับ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ)
 • Food Charter (ร่วมกับ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ)
 • ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition
 • กิจกรรม workshop “The District” พัฒนาย่านสร้างสรรค์
 • Block Mountain 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
 • กฎบัตรระยอง
 • โครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ร่วมกับ สกสว.)
 • แผนพัฒนา Rayong 2040 (ร่วมกับ UddC)

ที่ปรึกษาความยั่งยืนทางธุรกิจ

ระยองพัฒนาเมืองเห็นความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการทำให้เกิดความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ

ความยั่งยืนทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นมากในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างความสมดุลย์ให้เกิดขึ้นในเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่พึงได้อย่างเหมาะสมของทุก ๆ ฝ่าย ทั้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้า ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ประเด็นสำคัญหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ คือความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจ

เราสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการฟอร์มยุทธศาสตร์แบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

ที่ปรึกษาความยั่งยืนทางธุรกิจ

ระยองพัฒนาเมืองเห็นความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการทำให้เกิดความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ

ความยั่งยืนทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นมากในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การสร้างความสมดุลย์ให้เกิดขึ้นในเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่พึงได้อย่างเหมาะสมของทุก ๆ ฝ่าย ทั้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้า ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ประเด็นสำคัญหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ คือความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจ

เราสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการฟอร์มยุทธศาสตร์แบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

race to zero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.