tick RYCD

นรีรัตน์ ไกรทอง

นรีรัตน์ ไกรทอง

ผู้ประสานงาน DEPA และนักวิจัย ประจำระยองพัฒนาเมือง

นรีรัตน์ ไกรทอง ชื่อเล่น โบนัส อาศัยอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่เกิดจนจบมัธยมศึกษา ก่อนจะย้ายไปศึกษามหาวิทยาลัย จบการศึกษาปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทำการศึกษาต่อปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากการเรียนปริญญาโทจำเป็นที่จะต้องเลือกสาขาเฉพาะทางที่เราสนใจ ในตอนนั้นเป็นช่วงค้นหาตัวเอง หาสิ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ที่ไม่ใช่แค่เพียงการทำงานในห้องสี่เหลี่ยม หรือการออกแบบผลงานที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว โดยเริ่มศึกษาและสนใจเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture) ที่จะนำไปสู่การทำงานออกแบบที่ส่งผลกับชุมชน และการพัฒนาชุมชนโดยรอบของบ้านเกิดตัวเอง จึงเกิดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับคัดเลือกในการศึกษาปริญญาโท หลังจากการสัมภาษณ์คัดเลือกในวันนั้น ก็ไม่คิดว่าจะพาความฝันและโอกาสหลายๆอย่างมาถึงวันนี้ ตลอดเส้นทางในการเข้าศึกษาระยะเวลา 2 ปีทำให้ค้นพบตัวเองมากขึ้น จากการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การพบเจอผู้คนที่หลากหลายการมองเห็นปัญหาของวิถีชีวิตอย่างแท้จริง ความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน เป็นมุมสะท้อนการออกแบบในบทบาทสถาปนิกที่จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้คนในระดับชุมชนเมือง การทำให้ผู้คนมองเห็นคุณค่าและอัตลักษณ์ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีความหมาย ร่วมไปถึงการพัฒนาให้เกิดความอยู่รอดจากการปรับตัวไปกับสถานการณ์สภาพปัจจุบันของสังคม

ตลอดระยะเวลาในการสะสมประสบการณ์ ทั้งการทำกิจกรรมโครงการ ASA CAN WORKSHOP รถไฟฟ้ามาหานะคลอง เป็นโครงการเชื่อมต่อชีวิตคนเมืองและวิถีชีวิตชุมชนติดริมคลอง

 • โครงการแผนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามของ World Monuments Fund ร่วมกับกรมศิลปากร
 • โครงการ Bangkok Design Week 2020 (รสชาติย่านบางลำพู)
 • โครงการการเรียนรู้การซ่อมแซมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
 • โครงการขับเคลื่อนเมืองร่วมกับ Urban Ally
 • ผลงานตีพิมพ์ วารสารการระบุคุณค่าเรือนแถวเก่าริมน้ำประแสเพื่อการอนุรักษ์ (JED) และอีกหลากหลายโครงการที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

ทั้งนี้การได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยวิจัย โครงการทุนวิจัยย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์โดยประชาชนย่านถนนพระอาทิตย์ และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอาคารตึกยาวบวรนคร

ซึ่งการเข้าร่วมทุกๆโครงการและการทำงานด้านชุมชนเมืองเป็นคำตอบในการท้าท้ายตัวเอง ที่อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบวิถีชีวิตในระดับเมืองให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม ต่อเมือง ผ่านการรับรู้และทำความเข้าใจ ‘ผู้คน’ ผ่านมุมมองหลากหลายมิติที่จะต่อยอดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

“ซึ่งทุกเหตุการณ์จะคอยย้ำเตือนว่า ความคิดจะชักนำไปสู่ความเข้าใจ ความเข้าใจจะนำไปสู่การแก้ปัญหา การแก้ปัญหานำไปสู่การพัฒนา และแม้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของลมได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนความคิดและความเข้าใจ นำไปสู่การแก้ไขปัญญาของคุณได้”

ปัจจุบันนรีรัตน์ทำงานเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงาน depa และเมือง เพื่อทำความเข้าใจบริบทของเมืองตลอดจนปัญหาและความต้องการของเมือง และร่วมเป็นแนวทางผลักดันแผนการพัฒนา Smart City ของเมืองระยอง

นรีรัตน์ ไกรทอง
ผู้ประสานงาน DEPA และนักวิจัยประจำระยองพัฒนาเมือง
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#นรีรัตน์

นรีรัตน์ ไกรทอง

นรีรัตน์ ไกรทอง ผู้ประสานงาน DEPA และนักวิจัย ประจำระยองพัฒนาเมือง นรีรัตน์ ไกรทอง ชื่อเล่น โบนัส...

Read More

ภูษิต ไชยฉ่ำ

ภูษิต ไชยฉ่ำ

Co Founder

เมื่อเห็นลูก ๆ หรือเห็นเด็กเล็ก ๆ ผมมองไปในอนาคต อนาคตที่มีทั้งความหวังและความเป็นห่วง

ผมเป็นคนระยอง เกิดและเติบโตที่นี่ เติบโตขึ้นในช่วงที่ระยองมีการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน นับจากคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกแรก โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2525 จนถึงคลื่นลูกปัจจุบัน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor)

ผมมองอนาคตที่มีความหวัง เช่นด้านการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดใน EEC โดยเฉพาะระยองของเราเอง

การที่ระยองเราจะมีศักยภาพใหม่ ๆ มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ธุรกิจการค้าใหม่ ๆ คือโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของคนระยอง หรือผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ระยอง

ท่ามกลางอนาคตที่มีความหวังผมมีความเป็นห่วงแฝงอยู่ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุผลเพราะตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระยอง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างมากกับเมืองระยองของเรา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพัฒนาไม่ทันที่จะรองรับการเติบโต หรือไม่ก็พัฒนาอย่างไม่ถูกต้อง

ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือคนระยองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอ สำหรับการอยู่อาศัยในเมืองที่ถูกพัฒนาด้วยนโยบายจากภายนอกเป็นหลักได้หรือไม่ อนาคตของลูกหลานเราจะเป็นอย่างไร พวกเขาจะต้องอยู่ในเมืองที่มีสภาวะแบบไหน

ผมและเพื่อน ๆ นักธุรกิจ นักพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงรวมตัวกันก่อตั้งบริษัทระยองพัฒนาเมืองขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการและความคิดเห็นของพลเมืองระยองกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น รัฐบาล หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเมืองระยอง

พันธกิจหลักของระยองพัฒนาเมืองคือการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ประเด็นหรือวาระหลักที่จะเป็นปัจจัยทำให้การพัฒนาเมืองระยองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ ให้ได้ผลออกมาสอดคล้องกับความต้องการของพลเมือง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข

ระยองพัฒนาเมืองมีพันธมิตรที่มีเป้าประสงค์และแนวคิดร่วมเส้นทางเดียวกับเราเป็นจำนวนมาก เช่นบริษัทพัฒนาเมืองต่าง ๆ 9 บริษัท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับเทศบาลและระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ รวมถึงหน่วยงานเอกชนอีกมากมาย

นับตั้งแต่ก่อตั้งระยองพัฒนาเมือง เราได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นจำนวนมาก ทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชาวระยองทุกเพศทุกวัย งานวิจัยและพัฒนาทั้งที่เป็นของระยองพัฒนาเมืองเอง และงานวิจัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และเราจะยังสร้างสรรค์ผลงานออกมาอีกต่อไป

ผมและผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงทีมงานระยองพัฒนาเมืองทุกคน มีความหวังว่า เราจะสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลเมืองระยองกับนโยบายภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาเมืองระยองของเรา เป็นเมืองที่สมดุลย์ ลงตัว สร้างอนาคตที่สดใสให้ลูกหลานระยองของเรา เป็นเมืองที่สร้างความสุขให้กับชาวระยอง และผู้ย้ายถิ่นฐานมาที่นี่ รวมถึงผู้มาเยือน ได้อย่างยั่งยืน

ภูษิต ไชยฉ่ำ
Co Founder

2564-ปัจจุบัน
เทศบาลนครระยอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ปัจจุบัน
บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด
Co Founder

ปัจจุบัน
บริษัท กุญชร โมเดิร์น ลิฟวิ่ง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน
บริษัท กุญชร เอสเตท จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน
บริษัท กุญชร โมเดิร์น ลิฟวิ่ง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน
บริษัท กุญชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

Social Contribution
ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิตากสินระยอง

2563
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

2562
คณะกรรมการระบบขนส่งมวลชน (FEEDER) สนามบินอู่ตะเภา-ระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

2561
คณะกรรมการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง

2560
คณะกรรมการ กกตร. สภ.เมืองระยอง

มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี

George Washington University, USA
Master of Engineering (Management Information System)

Training
2562
หลักสูตรการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT Leader Academy) รุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2560
หลักสูตรนักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 4

2559
หลักสูตร The Next Real รุ่นที่ 1

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#ภูษิต

ภูษิต ไชยฉ่ำ

ภูษิต ไชยฉ่ำ Co Founder เมื่อเห็นลูก ๆ หรือเห็นเด็กเล็ก ๆ ผมมองไปในอนาคต อนาคตที่มีทั้งความหวังและความเป็นห่วง...

Read More

พิชากร พิมลเสถียร

พิชากร พิมลเสถียร

Corporate Sustainability

พิชากร (ติ๊ก) เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจที่มีพื้นฐานจากสายงานสร้างสรรค์

เชี่ยวชาญด้านการออกแบบยุทธศาสตร์ธุรกิจและการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีการเก็บ กวาด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในการออกแบบยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สำหรับการบริหารธุรกิจ รวมถึงแคมเปญการสื่อสารองค์กร แบบ Omni Channels ครอบคลุมทั้ง Online – On ground และ On hands

จบปริญญาตรีสายกราฟฟิค ระหว่างเรียนก็ทำงานพิเศษออกแบบและเขียนภาพประกอบให้ลูกค้าไปด้วย งานแรกหลังเรียนจบคือการเป็นครีเอทีฟในบริษัทโฆษณา ได้ทำงานให้กับลูกค้าที่เคยเห็นแต่ในทีวีและหนังสือพิมพ์ จากที่เคยแต่เห็น ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นได้สร้างสรรค์ให้คนอื่น ๆ ดูบ้าง
ประสบการณ์การเป็น Creative และ Copywriter ในบริษัทโฆษณา ที่ต่อยอดไปจนถึงการสื่อสารองค์กร ได้ปูพื้นฐานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้าน Storytelling การเขียนบท การผลิตสื่อ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและควบคุมสื่อผสมแบบมัลติมีเดีย ได้สร้างผลงานสื่อหลากรูปแบบเพื่อการสื่อสารองค์กรและการตลาดแก่องค์กรใหญ่ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานราชการ และธุรกิจขนาดใหญ่หลากหลายองค์กร

ระหว่างทำงานก็จัดเวลาส่วนหนึ่งไปแบ่งปันประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ ให้นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นสิบปี
หลังจบปริญญาโทจากศศินทร์ ได้เข้าสู่สายงานการบริหารการตลาดและการบริหารองค์กรในธุรกิจโทรคมนาคม, Investment Banking & Venture Capital, CRM & Loyalty Marketing, ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ ผ่านประสบการณ์เข้มข้นกับนักบริหารและลูกค้าทั้งไทยและนานาชาติเป็นจำนวนมาก

ในช่วงปี 2013 เริ่มโครงการเกี่ยวกับ Carbon Footprint, สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติกับเพื่อนนิสิตเก่าศศินทร์ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป้าหมายหลักคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และได้ประยุกต์เข้าสู่การให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้วยการสร้างสมดุลย์แบบ 3P คือ Profit, People และ Planet ซึ่งทำให้เกิดความยั่งยืนแบบองค์รวมทั้งระบบ ให้เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหรือชุมชน

มีโอกาสได้ร่วมสร้างแคมเปญกับคุณโจ ภูษิต ไชยฉ่ำ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ได้รับรู้วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคุณโจ ที่มีต่อการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะเมืองระยองซึ่งเป็นบ้านเกิด ทำให้ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ระยองพัฒนาเมือง ด้วยประสบการณ์ทั้งด้านการบริหาร และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะร่วมกันทำให้ระยองเป็นเมืองที่พัฒนาเท่าเทียมรอบด้าน เพื่อความยั่งยืนทุกภาคส่วน

ปัจจุบันดูแลงานที่ปรึกษาความยั่งยืนทางธุรกิจของระยองพัฒนาเมือง เน้นการให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และวางแผนแม่แบบธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้าน Business Sustainability Strategy, Climate actions, Branding และ Community engagement

การปฏิวัติสู่ความยั่งยืน จะเป็นการปฏิวัติใหญ่แห่งมนุษยชาติยุคที่ 3 นับจากยุคปฏิวัติสู่เกษตรกรรม และยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม หากไม่สามารถสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ มนุษย์เราจะไม่สามารถบรรลุความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเกาะเกี่ยวกันทางสังคมได้เลย เมื่อเรารักโลก โลกจะรักษ์เรา

พิชากร พิมลเสถียร
Corporate Sustainability ระยองพัฒนาเมือง

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจที่มีพื้นฐานจากสายงานสร้างสรรค์
ช่วง 15 ปีแรก ผ่านประสบการณ์ทำงานด้านการโฆษณา การสร้างสรรค์ เขียนบท และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรให้แก่องค์กรอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น เครือซิเมนต์ไทย, ไทยออยล์, ซีเกต, เดอะมอลล์กรุ๊ป, แลนด์แอนด์เฮาส์, โคคาโคลา(ประเทศไทย), กรมส่งเสริมการส่งออก

หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าสู่สายงานการบริหารการตลาดและการบริหารองค์กร ในธุรกิจโทรคมนาคม, ซอฟต์แวร์, CRM & Loyalty Marketing, ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางธุรกิจแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมือง และการศึกษานอกระบบ

Business consultant

ให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน Certified Management Consultant (ICMCI)
ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบงานสำหรับ Digital Transformation แก่ธุรกิจต่างๆ เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงรากฐานองค์กร การประยุกต์ Data driven model เข้ากับสายงานต่างๆ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารโครงการ
ออกแบบคอร์สและนำสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างยุทธศาสตร์ธุรกิจ แผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารองค์กรและการตลาด
ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางธุรกิจ สำหรับองค์กร ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์

Management Skill

บริหารธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ การตลาด แบรนด์ และ Project Management
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ออกแบบผังองค์กร บริหารองค์กรด้วยระบบ Accountability

Creative Talent

ออกแบบแบรนด์ อัตลักษณ์ และการสร้างแม่แบบการใช้งานแบรนด์ทั้งระบบ
ออกแบบและผลิตเว็บไซต์สมัยใหม่ และ Learning Management Platform
ออกแบบ UXUI สำหรับสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์
Creative content creation and production

 

2564 – ปัจจุบัน
ระยองพัฒนาเมือง
ที่ปรึกษาความยั่งยืนทางธุรกิจ
2563 – ปัจจุบัน
www.avantgardesensei.com
Principal
2552 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจ การตลาด แบรนด์ และการตลาดออนไลน์
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิคส์ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ธุรกิจกีฬาและสันทนาการ
2550 – 2552
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป
2546 – 2550
บริษัท โปรไบค์ จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ
2542 – 2546
บริษัท โทเทิลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
VP Marketing Communication
Deputy Department Director, Direct Marketing
2527 – 2542
Q Group
Producer
2525 – 2527
บริษัท ประกิตแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
Creative & Copywriter

Social Contribution
2560 – 2562
การประปาส่วนภูมิภาค
อนุกรรมการพัฒนาองค์กร
2555 – ปัจจุบัน
Association of Natural Disaster Prevention Industry
Advisor
2551 – 2553
กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
2531 – 2541
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษวิชา Creative Graphic

2536 – 2538
Sasin Graduate Institute of Business Administration
Master of Management
2522 – 2525
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์บัณฑิต ศิลปศึกษา
2516 – 2521
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Training

2558
IMCT X Effective Manager Inc. (Canada)
Effective CEO
2557
IMCT X ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes)
Certified Management Consultant
2545
Kepner-Tregoe & UCOM
Project Management
2533
Butterfly Institute of Technology
Sound Engineering
2530
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advanced Marketing Program

 

 

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#พิชากร

พิชากร พิมลเสถียร

พิชากร พิมลเสถียร Corporate Sustainability พิชากร (ติ๊ก) เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจที่มีพื้นฐานจากสายงานสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบยุทธศาสตร์ธุรกิจและการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีการเก็บ กวาด...

Read More

มัลลิกา ทิพย์ไชย

มัลลิกา ทิพย์ไชย

สถาปนิก

มัลลิกา ทิพย์ไชย หรือกิ๊ก เป็นคนระยองแต่กำเนิด เรียนประถมที่โรงเรียนอนุบาลระยอง มัธยมที่โรงเรียนระยองวิทยาคม เรียนมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม

ระหว่างเรียนปริญญาโท จนจบปริญญาโท ช่วยงานอาจารย์ ทำงานด้านผังเมือง เกี่ยวกับการจัดทำผังสีพิเศษเมืองการบินภาคตะวันออก และออกแบบปรับปรุงทัศนียภาพ ตามจุดต่างๆ ของเมือง และได้ร่วมออกแบบปรับปรุงโครงการพัฒนาเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 โครงการ คือ

 1. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าเชื่องโยงระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบ้านโป่ง และสถานีรถไฟทรงพล ผ่านถนนโฆษิตสกุล
 2. โครงการออกแบบปรับปรุงโรงหนังเฉลิมทองคำเพื่อสร้างศูนย์กีฬาเอกซ์ตรีม (Extreme Sport Center) และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นสถานีรถตู้
 3. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสาธารณะร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อสร้างทัศนียภาพอันส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณทางเข้าสระโกสินารายณ์
 4. โครงการออกแบบภูมิสัญลักษณ์หรือที่หมายตา (Landmark) บริเวณริมคลองชลประทาน เพื่อบูรณาการนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมกับมรดกวัฒนธรรมสระโกสินารายณ์
 5. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสวนป่าสาธารณะดงยางเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้ใช้จักรยานบนเส้นทางจักรยานเลียบคลองชลประทาน
 6. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานริงคลองชลประทานเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองบ้านโป่งและสระโกสินารายณ์
 7. โครงการพัฒนาเส้นทางเดินชมทัศนียภาพริมน้ำแม่กลองเพื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงลานกิจกรรมและท่าน้ำชุมชน
 8. โครงการฟื้นฟูคลองธรรมชาติรอบคุ้งพยอมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศริมน้ำแม่กลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

หลังจากเรียนจบ ปริญญาโท ได้มีโอกาส ออกแบบ Renovate อาคารบ้านพักเก่า ถนนยมจินดา เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสำนักงานของบริษัทระยองพัฒนาเมือง

ออกแบบปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณหาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง

Add Your Heading Text Here

มัลลิกา ทิพย์ไชย
สถาปนิก
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#มัลลิกา

มัลลิกา ทิพย์ไชย

มัลลิกา ทิพย์ไชย สถาปนิก มัลลิกา ทิพย์ไชย หรือกิ๊ก เป็นคนระยองแต่กำเนิด เรียนประถมที่โรงเรียนอนุบาลระยอง มัธยมที่โรงเรียนระยองวิทยาคม เรียนมหาวิทยาลัย...

Read More

จักรินทร์ ศิริมงคล

จักรินทร์ ศิริมงคล

นักวิจัย (ภาคชุมชน/ประชาสังคม)

จักรินทร์ ศิริมงคล ชื่อเล่นหลิน เป็นคนระยองโดยกำเนิด บ้านอยู่ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จบการศึกษา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เติบโตมาจากการเป็นเด็กกิจกรรม ที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมาจังหวัดระยอง

ด้วยความที่เป็นเด็กหลังห้อง สมาธิสั้น เรียนไม่เก่งเลยไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไรนัก แต่กลับชอบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชอบถ่ายรูป ชอบเดินป่า ชอบวงสนทนา ชอบกินเบียร์ เอาจริงๆก็เติบโตมาจากวงสนทนาแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆทางสังคมในวงเหล้าเบียร์นั่นล่ะ วรรณกรรมเล่มแรก ๆ ที่อ่านและทำให้รู้สึกว่าเราก็ชอบอ่านหนังสือก็เป็นเรื่องพันธุ์หมาบ้า คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ และเรื่องที่เกี่ยวกับป่า ของอาจารย์ วัฒนา บุญยัง เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ของป่าผืนใหญ่ของภาคตะวันออกจากการพัฒนาจากภาครัฐ ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มที่ทำให้สนใจเรื่อง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จากเป็นผู้เข้าร่วมก็พัฒนามาสู่คนที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ได้มีโอกาสเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ เช่น นักสืบสายน้ำ นักสืบสายลม เกมสื่อความหมายธรรมชาติ ที่นำมาทำกิจกรรมกับเด็ก เยาวชน ซึ่งเราก็ได้พัฒนาทักษะการสอนของตัวเองไปด้วยเช่นกัน จึงทำให้เราชอบและเชื่อมั่นในกระบวนการเรียนรู้ในแบบนี้มาก เราสนใจเรื่องการศึกษาทางเลือก ที่เริ่มจากฐานชุมชน เราใช้คำว่าการศึกษาบนฐานชุมชนเพราะเราเชื่อมั่นในความรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวคนและในชุมชน

 เชื่อมั่นในประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิความเท่าเทียม จึงสนใจเรื่องการเมืองเพราะคิดว่าเราเคยเรียนรู้และเราเติบโต เราทำงาน จากฐานราก เราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากฐานรากเท่านั้น จนทำให้ไม่มองเรื่องการเมืองและปัญหาเชิงโครงสร้างเลยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบาย การรัฐประหาร การฉีกรัฐธรรมนูญ สิทธิชุมชน งบประมาณ ภาษี มันส่งผลถึงเราโดยตรง จึงทำให้เราสนใจเรื่องการเมืองมาก

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามองกว้างขึ้นคือสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เราต้องเรียนรู้และเชื่อมโยง รูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ข้อมูลข่าวสารรอบด้านขึ้น ทำให้ผมคิดว่ารูปแบบการทำงานแบบเดิมเริ่มใช้ไม่ได้ทั้งหมดกับการทำงานกับเด็กยุคใหม่ ถ้าทำงานเยาวชน ชุมชน แต่ไม่มอง สังคม การเมืองด้วย จะทำให้เรามองไม่เห็นภาพของปัญหาที่เราจะแก้ไขและก็จะเรียนรู้ไม่ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันจักรินทร์ทำงานประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐและประชาสังคมตะวันออก เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก และยังเป็นครูการศึกษาทางเลือก สอนในศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดระยอง

จักรินทร์ ศิริมงคล
นักวิจัย (ภาคชุมชน/ประชาสังคม)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#จักรินทร์

จักรินทร์ ศิริมงคล

จักรินทร์ ศิริมงคล นักวิจัย (ภาคชุมชน/ประชาสังคม) จักรินทร์ ศิริมงคล ชื่อเล่นหลิน เป็นคนระยองโดยกำเนิด บ้านอยู่ปากน้ำประแส อำเภอแกลง...

Read More

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์

นักวิจัย (ภาคการศึกษา)

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์ หรือ ปอนด์ เป็นคนกรุงเทพที่ใช้ชีวิตอยู่ในระยองนานจนลืมไปแล้วว่าเป็นคนกรุงเทพฯ จบการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ (ครุศาสตร์อุตสหกรรม คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มมีความคิดอยากสร้างโรงเรียนของตัวเองตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนเพราะคิดว่าโรงเรียนไม่สนุกและทำให้สนุกกว่านี้ได้

เริ่มรู้จักและสนใจงานพัฒนาสังคมตั้งแต่อยู่ชั้นมอ 3 จึงเข้าร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมาและเริ่มเห็นความสำคัญของงานการศึกษา เพราะชอบเห็นการเปลี่ยนผ่านของการเรียนรู้และความเติบโตของเด็ก จึงทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เมื่อใกล้จบเลยจับมือกับกลุ่มเพื่อนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อก่อตั้งกลุ่ม “Dot to Dot” ขึ้นโดยมีความฝันร่วมกันว่าอยากสร้างโรงเรียนที่เด็ก ๆ ได้เติบโดอย่างเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลาย และเรียนรู้เพื่อเป็น Global Citizen และ Active Citizen ต่อไป

ด้วยอุดมการณ์ในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งในมิติของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองที่มีร่วมกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่การเรียนรู้ Converstation Co-Learning Space จะสร้างผลกระทบทางสังคมด้านการศึกษาทางบวกให้กับคนในเทศบาลนครระยอง เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองแห่งความเจริญในทุกมิติ

"เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดทั้งช่วงชีวิต บวกกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิวัติเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 อย่างก้าวกระโดด พื้นที่การเรียนรู้จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ เติบโต และอยู่ร่วมกับโลกยุคใหม่ได้อย่างเป็นพลวัตร"

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์
Co Founder

2564 – ปัจจุบัน
Converstation Co-Learning Space
Co-founder, CFO

2562 – ปัจจุบัน
สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)
ประชาสัมพันธ์

2561 – ปัจจุบัน
กลุ่ม Dot to Dot
Co-founder, Instructional Designer

2554 – ปัจจุบัน
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
วิทยากรกระบวนการ

2562 – 2563
ศูนย์การเรียนบ้านซันเสร่
ผู้อำนวยการ

2560
เครือค่าย New Generation Network พรรคอนาคตใหม่
ผู้ประสานงานภาคตะวันออก

Social Contribution
2564 – ปัจจุบัน
Converstation Co-Learning Space
Co-founder, CFO

2562 – ปัจจุบัน
สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI)
ประชาสัมพันธ์

2561 – ปัจจุบัน
กลุ่ม Dot to Dot
Co-founder, Instructional Designer

2554 – ปัจจุบัน
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
วิทยากรกระบวนการ

2562 – 2563
ศูนย์การเรียนบ้านซันเสร่
ผู้อำนวยการ

2560
เครือค่าย New Generation Network พรรคอนาคตใหม่
ผู้ประสานงานภาคตะวันออก

2559 – 2561
ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาศึกษาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี

Training
2562
หลักสูตร Nature Mentor
มูลนิธิโลกสีเขียว

2561
หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ
มะขามป้อมอาร์ตสเปซ

หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารความคิดเชิงวิพากษ์
มะขามป้อมอาร์ตสเปซ

หลักสูตรการออกแบบห้องเรียนประชาธิปไตย
กลุ่มพลเรียน,มะขามป้อมอาร์ตสเปซ

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#ชนสรณ์

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์

ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์ นักวิจัย (ภาคการศึกษา) ชนสรณ์ เฉียบเอี่ยมเชาน์ หรือ ปอนด์ เป็นคนกรุงเทพที่ใช้ชีวิตอยู่ในระยองนานจนลืมไปแล้วว่าเป็นคนกรุงเทพฯ จบการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์...

Read More

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์

นักวิจัย (ภาครัฐ/เอกชน)

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ หรือยีนส์ เป็นคนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จบการศึกษาด้านสังคมวิทยา (เอกการพัฒนาชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจการเรียนด้านสังคม/การเมือง มาตั้งแต่เด็ก ส่วนนึงเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่น แถมวัยเด็กยังชอบเล่นเกม The Sim City มาก ๆ เป็นเกมสร้างเมืองและช่วยฝึกบริหารจัดการเมือง เล่นได้ข้ามวันข้ามคืน แม้โตมาก็ยังเล่นอยู่ ทั้งหมดเลยหล่อหลอมให้ตัดสินใจเลือกเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง

ตอนเรียนปริญญาตรีนอกจากจะทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้ว ช่วงปิดเทอมก็หาเรื่องกับเพื่อน ๆ ชวนกันจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนที่ปากน้ำประแส เริ่มจากนั่งคุยกันถกปัญหาของชุมชนและตัดสินใจรวมกลุ่มเยาวชนขึ้นมา ทำงานทั้งด้านความคิด การพัฒนา และด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน แม้ว่าสุดท้ายสมาชิกจะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคนแล้ว แต่ก็ยังคงทำงานนี้ร่วมกับชุมชนที่ปากน้ำประแสอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อจบปริญญาตรีได้มีโอกาสเริ่มงานกับรุ่นพี่และเพื่อนจาก มศว ทำงานบริหารโครงการวิจัย โดยได้รับทุนจาก สสส. ในการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมของนิสิต มจร. เป็นช่วงเวลา 4 ปี ที่ได้ประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการและทำวิจัย ได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศไปพบเห็นแนวคิดด้านการพัฒนาสังคมหลากหลายมิติ

พออิ่มตัวแล้วจึงตัดสินใจออกจากงานเดิม เปลี่ยนมาทำงานตามฝัน สนองความต้องการของตัวเองอีกหนึ่งสิ่ง คือการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ มีโอกาสได้เข้าทำงานในฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของมิวเซียมสยาม เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และนิทรรศการใหม่ ๆ แม้ว่าจะทำอยู่เพียงแค่ 6 เดือนก็ตาม

ระหว่างอยู่ที่มิวเซียมสยามและเรียนปริญญาโทไปด้วย เป็นช่วงที่กระแสการเกิดบริษัทพัฒนาเมืองเริ่มได้รับความสนใจ โดยเฉพาะจากขอนแก่นและภูเก็ต ซึ่งระยองก็ไม่ตกขบวนกระแสการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่นี้ จนมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โจ ภูษิต ซึ่งชักชวนให้มาร่วมทำระยองพัฒนาเมืองด้วยกัน จึงไม่ยากที่จะตัดสินใจ เพราะจะได้กลับมาอยู่บ้านที่ระยอง ได้ลองทำงานพัฒนาเมืองจริง ๆ ที่ไม่ใช่จากเกมหรือจากการเรียนในตำรา

ส่วนตัวอยากเห็นสังคมที่ทำให้ผู้คนมีเวลาในการพักผ่อน มีสุนทรียะ ได้ทำหรือทดลองทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากระบบสังคมและการเมืองจะเป็นปัจจัยหลักแล้ว ‘เมือง’ ที่เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน เราอยากเห็นเมืองที่น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคสะดวกสบาย ผู้คนมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี

พอเราได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วเห็นบ้านเมืองของเขาดี น่าเดิน น่าอยู่ ก็อยากทำให้เมืองของเราดีแบบเขาบ้าง คำถามคือจะต้องทำอย่างไร ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้บ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรทำไมเมืองเราไม่สามารถดีได้แบบเมืองอื่น ๆ

การได้ทำงานกับระยองพัฒนาเมืองจึงเป็นเส้นทางหนึ่งในการช่วยตอบปัญหา ค้นหาแนวทาง เรียนรู้ และลงมือทำจากคำถามเหล่านั้น

สักวันเราจะต้องได้เห็นเมืองในแบบที่เราอยากเห็น จากการมีส่วนร่วมในการปลูกเมล็ดพันธุ์พัฒนาเมืองนี้ร่วมกับใครอีกหลาย ๆ คน

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์
นักวิจัย (ภาครัฐ/เอกชน) ประจำระยองพัฒนาเมือง

2563 – ปัจจุบัน
PLAAI Prime Hotel, Rayong
Business Development Support

2562 – ปัจจุบัน
ระยองพัฒนาเมือง
นักวิจัย

2561
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

2557 – 2560
ชุดโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม มจร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นักวิจัยและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

2556
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Trainee

Social Contribution
2563 – ปัจจุบัน
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส
กรรมการและเลขานุการ

2559 – ปัจจุบัน
ชมรมบ้านเก่าริมน้ำประแส
เลขานุการ

2554 – 2557
เครือข่ายเยาวชนประแส
ผู้ร่วมก่อตั้ง

2561 – ปัจจุบัน
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท

2553 – 2557
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี

Training
2563
หลักสูตร The Fundamentals of Smart City
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#ภูมิสันต์

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ นักวิจัย (ภาครัฐ/เอกชน) ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ หรือยีนส์ เป็นคนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...

Read More