วัฒนธรรมองค์กรระยองพัฒนาเมือง

เพื่อการอยู่ดีของมนุษยชาติ

RYCD corporate culture is dedicated to human wellbeing

วัฒนธรรมองค์กรระยองพัฒนาเมือง

เพื่อการอยู่ดีของมนุษยชาติ

RYCD corporate culture is dedicated to human wellbeing

หมุดหมาย

องค์กร

ระยองพัฒนาเมืองมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน เร่งรัด และสร้างสรรค์ ในทุกวิถีทาง ที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ

เราเห็นความสำคัญของ “คน” วัฒนธรรมองค์กรของเราจึงมีเอกลักษณ์ส่งเสริมให้ทีมงานระยองพัฒนาเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน มีกรอบแนวคิดแบบเติบโต ท้าทายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในทุก ๆ วัน มุ่งหน้าจัดการปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบองค์รวม เพื่อสร้างความสมดุลย์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนร่วมกับเราทุกฝ่าย

หมุดหมายองค์กร

ระยองพัฒนาเมืองมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน เร่งรัด และสร้างสรรค์ ในทุกวิถีทาง ที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ

เราเห็นความสำคัญของ “คน” วัฒนธรรมองค์กรของเราจึงมีเอกลักษณ์ส่งเสริมให้ทีมงานระยองพัฒนาเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน มีกรอบแนวคิดแบบเติบโต ท้าทายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในทุก ๆ วัน มุ่งหน้าจัดการปัญหา ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบองค์รวม เพื่อสร้างความสมดุลย์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนร่วมกับเราทุกฝ่าย

RYCD shared value

| growth mindset | innovative | constructive | collaborative

RYCD

shared value

growth mindset
innovative
constructive
collaborative

ภูษิต ไชยฉ่ำ

Co Founder

พันธกิจหลักของระยองพัฒนาเมืองคือการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ประเด็นหรือวาระหลักที่จะเป็นปัจจัยทำให้การพัฒนาเมืองระยองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ ให้ได้ผลออกมาสอดคล้องกับความต้องการของพลเมือง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข

ภูษิต ไชยฉ่ำ

Co Founder

พันธกิจหลักของระยองพัฒนาเมืองคือการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ประเด็นหรือวาระหลักที่จะเป็นปัจจัยทำให้การพัฒนาเมืองระยองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ ให้ได้ผลออกมาสอดคล้องกับความต้องการของพลเมือง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข

ทีมระยองพัฒนาเมือง

ระยองพัฒนาเมืองประกอบด้วยทีมงานหลากหลายประสบการณ์และความสามารถ ที่มีจุดร่วมเดียวกันคือมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความอยู่ดีแห่งมนุษยชาติ

เราทำงานร่วมกันบนวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ส่งผลให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวระยอง และพร้อมจะเป็นแม่แบบในการสร้างความอยู่ดีให้แก่มนุษยชาติในวงกว้าง

ทีมระยองพัฒนาเมือง

ระยองพัฒนาเมืองประกอบด้วยทีมงานหลากหลายประสบการณ์และความสามารถ ที่มีจุดร่วมเดียวกันคือมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความอยู่ดีแห่งมนุษยชาติ

เราทำงานร่วมกันบนวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ส่งผลให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวระยอง และพร้อมจะเป็นแม่แบบในการสร้างความอยู่ดีให้แก่มนุษยชาติในวงกว้าง

พันธมิตรของเรา

ระยองพัฒนาเมืองไม่สามารถบรรลุหมุดหมายองค์กร ที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ ได้โดยลำพัง การสนับสนุนจากพันธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญของหมุดหมายนี้เช่นเดียวกับเรา จึงเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ พันธกิจการสร้างความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

พันธมิตรและเครือข่ายของเราประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายกิจการพัฒนาเมือง

 • สำนักงานจังหวัดระยอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 • เทศบาลนครระยอง
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
 • สมาคมการผังเมืองไทย
 • สถาบันอาศรมศิลป์
 • ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
 • Bangsaen Design House
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด
 • บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท อุบลราชธานีพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท โคราชพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด
พันธมิตรของเรา

ระยองพัฒนาเมืองไม่สามารถบรรลุหมุดหมายองค์กร ที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ ได้โดยลำพัง การสนับสนุนจากพันธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญของหมุดหมายนี้เช่นเดียวกับเรา จึงเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ พันธกิจการสร้างความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

พันธมิตรและเครือข่ายของเราประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายกิจการพัฒนาเมือง

 • สำนักงานจังหวัดระยอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 • เทศบาลนครระยอง
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
 • สมาคมการผังเมืองไทย
 • สถาบันอาศรมศิลป์
 • ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
 • Bangsaen Design House
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด
 • บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท อุบลราชธานีพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท โคราชพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด

หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน

พันธมิตรเครือข่ายกิจการพัฒนาเมือง

หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน

พันธมิตรเครือข่ายกิจการพัฒนาเมือง

อยากพัฒนาเมือง

อยากร่วมทำงาน

อยากทำวิจัย

อยากเป็นอาสาสมัคร

อยากมีส่วนร่วมกับระยองพัฒนาเมือง

อยากพัฒนาเมือง

อยากร่วมทำงาน

อยากทำวิจัย

อยากเป็นอาสาสมัคร

อยากมีส่วนร่วมกับระยองพัฒนาเมือง