นรีรัตน์ ไกรทอง

ผู้ประสานงาน DEPA และนักวิจัย ประจำระยองพัฒนาเมือง

นรีรัตน์ ไกรทอง ชื่อเล่น โบนัส อาศัยอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่เกิดจนจบมัธยมศึกษา ก่อนจะย้ายไปศึกษามหาวิทยาลัย จบการศึกษาปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทำการศึกษาต่อปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากการเรียนปริญญาโทจำเป็นที่จะต้องเลือกสาขาเฉพาะทางที่เราสนใจ ในตอนนั้นเป็นช่วงค้นหาตัวเอง หาสิ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ที่ไม่ใช่แค่เพียงการทำงานในห้องสี่เหลี่ยม หรือการออกแบบผลงานที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว โดยเริ่มศึกษาและสนใจเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture) ที่จะนำไปสู่การทำงานออกแบบที่ส่งผลกับชุมชน และการพัฒนาชุมชนโดยรอบของบ้านเกิดตัวเอง จึงเกิดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับคัดเลือกในการศึกษาปริญญาโท หลังจากการสัมภาษณ์คัดเลือกในวันนั้น ก็ไม่คิดว่าจะพาความฝันและโอกาสหลายๆอย่างมาถึงวันนี้ ตลอดเส้นทางในการเข้าศึกษาระยะเวลา 2 ปีทำให้ค้นพบตัวเองมากขึ้น จากการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การพบเจอผู้คนที่หลากหลายการมองเห็นปัญหาของวิถีชีวิตอย่างแท้จริง ความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน เป็นมุมสะท้อนการออกแบบในบทบาทสถาปนิกที่จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้คนในระดับชุมชนเมือง การทำให้ผู้คนมองเห็นคุณค่าและอัตลักษณ์ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีความหมาย ร่วมไปถึงการพัฒนาให้เกิดความอยู่รอดจากการปรับตัวไปกับสถานการณ์สภาพปัจจุบันของสังคม

ตลอดระยะเวลาในการสะสมประสบการณ์ ทั้งการทำกิจกรรมโครงการ ASA CAN WORKSHOP รถไฟฟ้ามาหานะคลอง เป็นโครงการเชื่อมต่อชีวิตคนเมืองและวิถีชีวิตชุมชนติดริมคลอง

  • โครงการแผนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามของ World Monuments Fund ร่วมกับกรมศิลปากร
  • โครงการ Bangkok Design Week 2020 (รสชาติย่านบางลำพู)
  • โครงการการเรียนรู้การซ่อมแซมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  • โครงการขับเคลื่อนเมืองร่วมกับ Urban Ally
  • ผลงานตีพิมพ์ วารสารการระบุคุณค่าเรือนแถวเก่าริมน้ำประแสเพื่อการอนุรักษ์ (JED) และอีกหลากหลายโครงการที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน

ทั้งนี้การได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยวิจัย โครงการทุนวิจัยย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์โดยประชาชนย่านถนนพระอาทิตย์ และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอาคารตึกยาวบวรนคร

ซึ่งการเข้าร่วมทุกๆโครงการและการทำงานด้านชุมชนเมืองเป็นคำตอบในการท้าท้ายตัวเอง ที่อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบวิถีชีวิตในระดับเมืองให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม ต่อเมือง ผ่านการรับรู้และทำความเข้าใจ ‘ผู้คน’ ผ่านมุมมองหลากหลายมิติที่จะต่อยอดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

“ซึ่งทุกเหตุการณ์จะคอยย้ำเตือนว่า ความคิดจะชักนำไปสู่ความเข้าใจ ความเข้าใจจะนำไปสู่การแก้ปัญหา การแก้ปัญหานำไปสู่การพัฒนา และแม้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของลมได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนความคิดและความเข้าใจ นำไปสู่การแก้ไขปัญญาของคุณได้”

ปัจจุบันนรีรัตน์ทำงานเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงาน depa และเมือง เพื่อทำความเข้าใจบริบทของเมืองตลอดจนปัญหาและความต้องการของเมือง และร่วมเป็นแนวทางผลักดันแผนการพัฒนา Smart City ของเมืองระยอง

นรีรัตน์ ไกรทอง
ผู้ประสานงาน DEPA และนักวิจัยประจำระยองพัฒนาเมือง
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#นรีรัตน์