ภูษิต ไชยฉ่ำ

Co Founder

เมื่อเห็นลูก ๆ หรือเห็นเด็กเล็ก ๆ ผมมองไปในอนาคต อนาคตที่มีทั้งความหวังและความเป็นห่วง

ผมเป็นคนระยอง เกิดและเติบโตที่นี่ เติบโตขึ้นในช่วงที่ระยองมีการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน นับจากคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกแรก โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2525 จนถึงคลื่นลูกปัจจุบัน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor)

ผมมองอนาคตที่มีความหวัง เช่นด้านการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดใน EEC โดยเฉพาะระยองของเราเอง

การที่ระยองเราจะมีศักยภาพใหม่ ๆ มีอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ธุรกิจการค้าใหม่ ๆ คือโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของคนระยอง หรือผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ระยอง

ท่ามกลางอนาคตที่มีความหวังผมมีความเป็นห่วงแฝงอยู่ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุผลเพราะตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระยอง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างมากกับเมืองระยองของเรา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพัฒนาไม่ทันที่จะรองรับการเติบโต หรือไม่ก็พัฒนาอย่างไม่ถูกต้อง

ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือคนระยองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอ สำหรับการอยู่อาศัยในเมืองที่ถูกพัฒนาด้วยนโยบายจากภายนอกเป็นหลักได้หรือไม่ อนาคตของลูกหลานเราจะเป็นอย่างไร พวกเขาจะต้องอยู่ในเมืองที่มีสภาวะแบบไหน

ผมและเพื่อน ๆ นักธุรกิจ นักพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงรวมตัวกันก่อตั้งบริษัทระยองพัฒนาเมืองขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการและความคิดเห็นของพลเมืองระยองกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น รัฐบาล หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเมืองระยอง

พันธกิจหลักของระยองพัฒนาเมืองคือการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ประเด็นหรือวาระหลักที่จะเป็นปัจจัยทำให้การพัฒนาเมืองระยองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ ให้ได้ผลออกมาสอดคล้องกับความต้องการของพลเมือง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข

ระยองพัฒนาเมืองมีพันธมิตรที่มีเป้าประสงค์และแนวคิดร่วมเส้นทางเดียวกับเราเป็นจำนวนมาก เช่นบริษัทพัฒนาเมืองต่าง ๆ 9 บริษัท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับเทศบาลและระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ รวมถึงหน่วยงานเอกชนอีกมากมาย

นับตั้งแต่ก่อตั้งระยองพัฒนาเมือง เราได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นจำนวนมาก ทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชาวระยองทุกเพศทุกวัย งานวิจัยและพัฒนาทั้งที่เป็นของระยองพัฒนาเมืองเอง และงานวิจัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และเราจะยังสร้างสรรค์ผลงานออกมาอีกต่อไป

ผมและผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงทีมงานระยองพัฒนาเมืองทุกคน มีความหวังว่า เราจะสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลเมืองระยองกับนโยบายภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาเมืองระยองของเรา เป็นเมืองที่สมดุลย์ ลงตัว สร้างอนาคตที่สดใสให้ลูกหลานระยองของเรา เป็นเมืองที่สร้างความสุขให้กับชาวระยอง และผู้ย้ายถิ่นฐานมาที่นี่ รวมถึงผู้มาเยือน ได้อย่างยั่งยืน

ภูษิต ไชยฉ่ำ
Co Founder

2564-ปัจจุบัน
เทศบาลนครระยอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ปัจจุบัน
บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด
Co Founder

ปัจจุบัน
บริษัท กุญชร โมเดิร์น ลิฟวิ่ง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน
บริษัท กุญชร เอสเตท จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน
บริษัท กุญชร โมเดิร์น ลิฟวิ่ง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน
บริษัท กุญชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

Social Contribution
ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิตากสินระยอง

2563
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

2562
คณะกรรมการระบบขนส่งมวลชน (FEEDER) สนามบินอู่ตะเภา-ระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

2561
คณะกรรมการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง

2560
คณะกรรมการ กกตร. สภ.เมืองระยอง

มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี

George Washington University, USA
Master of Engineering (Management Information System)

Training
2562
หลักสูตรการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT Leader Academy) รุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2560
หลักสูตรนักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 4

2559
หลักสูตร The Next Real รุ่นที่ 1

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#ภูษิต