ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์

นักวิจัย (ภาครัฐ/เอกชน)

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์ หรือยีนส์ เป็นคนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จบการศึกษาด้านสังคมวิทยา (เอกการพัฒนาชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจการเรียนด้านสังคม/การเมือง มาตั้งแต่เด็ก ส่วนนึงเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ครอบครัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่น แถมวัยเด็กยังชอบเล่นเกม The Sim City มาก ๆ เป็นเกมสร้างเมืองและช่วยฝึกบริหารจัดการเมือง เล่นได้ข้ามวันข้ามคืน แม้โตมาก็ยังเล่นอยู่ ทั้งหมดเลยหล่อหลอมให้ตัดสินใจเลือกเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง

ตอนเรียนปริญญาตรีนอกจากจะทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้ว ช่วงปิดเทอมก็หาเรื่องกับเพื่อน ๆ ชวนกันจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนที่ปากน้ำประแส เริ่มจากนั่งคุยกันถกปัญหาของชุมชนและตัดสินใจรวมกลุ่มเยาวชนขึ้นมา ทำงานทั้งด้านความคิด การพัฒนา และด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน แม้ว่าสุดท้ายสมาชิกจะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคนแล้ว แต่ก็ยังคงทำงานนี้ร่วมกับชุมชนที่ปากน้ำประแสอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อจบปริญญาตรีได้มีโอกาสเริ่มงานกับรุ่นพี่และเพื่อนจาก มศว ทำงานบริหารโครงการวิจัย โดยได้รับทุนจาก สสส. ในการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมของนิสิต มจร. เป็นช่วงเวลา 4 ปี ที่ได้ประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการและทำวิจัย ได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศไปพบเห็นแนวคิดด้านการพัฒนาสังคมหลากหลายมิติ

พออิ่มตัวแล้วจึงตัดสินใจออกจากงานเดิม เปลี่ยนมาทำงานตามฝัน สนองความต้องการของตัวเองอีกหนึ่งสิ่ง คือการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ มีโอกาสได้เข้าทำงานในฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของมิวเซียมสยาม เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และนิทรรศการใหม่ ๆ แม้ว่าจะทำอยู่เพียงแค่ 6 เดือนก็ตาม

ระหว่างอยู่ที่มิวเซียมสยามและเรียนปริญญาโทไปด้วย เป็นช่วงที่กระแสการเกิดบริษัทพัฒนาเมืองเริ่มได้รับความสนใจ โดยเฉพาะจากขอนแก่นและภูเก็ต ซึ่งระยองก็ไม่ตกขบวนกระแสการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่นี้ จนมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โจ ภูษิต ซึ่งชักชวนให้มาร่วมทำระยองพัฒนาเมืองด้วยกัน จึงไม่ยากที่จะตัดสินใจ เพราะจะได้กลับมาอยู่บ้านที่ระยอง ได้ลองทำงานพัฒนาเมืองจริง ๆ ที่ไม่ใช่จากเกมหรือจากการเรียนในตำรา

ส่วนตัวอยากเห็นสังคมที่ทำให้ผู้คนมีเวลาในการพักผ่อน มีสุนทรียะ ได้ทำหรือทดลองทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากระบบสังคมและการเมืองจะเป็นปัจจัยหลักแล้ว ‘เมือง’ ที่เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน เราอยากเห็นเมืองที่น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคสะดวกสบาย ผู้คนมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี

พอเราได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วเห็นบ้านเมืองของเขาดี น่าเดิน น่าอยู่ ก็อยากทำให้เมืองของเราดีแบบเขาบ้าง คำถามคือจะต้องทำอย่างไร ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้บ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรทำไมเมืองเราไม่สามารถดีได้แบบเมืองอื่น ๆ

การได้ทำงานกับระยองพัฒนาเมืองจึงเป็นเส้นทางหนึ่งในการช่วยตอบปัญหา ค้นหาแนวทาง เรียนรู้ และลงมือทำจากคำถามเหล่านั้น

สักวันเราจะต้องได้เห็นเมืองในแบบที่เราอยากเห็น จากการมีส่วนร่วมในการปลูกเมล็ดพันธุ์พัฒนาเมืองนี้ร่วมกับใครอีกหลาย ๆ คน

ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์
นักวิจัย (ภาครัฐ/เอกชน) ประจำระยองพัฒนาเมือง

2563 – ปัจจุบัน
PLAAI Prime Hotel, Rayong
Business Development Support

2562 – ปัจจุบัน
ระยองพัฒนาเมือง
นักวิจัย

2561
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

2557 – 2560
ชุดโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม มจร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นักวิจัยและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

2556
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Trainee

Social Contribution
2563 – ปัจจุบัน
วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส
กรรมการและเลขานุการ

2559 – ปัจจุบัน
ชมรมบ้านเก่าริมน้ำประแส
เลขานุการ

2554 – 2557
เครือข่ายเยาวชนประแส
ผู้ร่วมก่อตั้ง

2561 – ปัจจุบัน
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท

2553 – 2557
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี

Training
2563
หลักสูตร The Fundamentals of Smart City
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ทีมระยองพัฒนาเมือง

#ภูมิสันต์