ระยองพัฒนาเมือง

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ

ระยองพัฒนาเมือง

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความ “อยู่ดี” ของมนุษยชาติ

พัฒนาเมือง

ดีอย่างไร

การพัฒนาเมืองไม่ได้หมายความว่าต้องไล่คนออกไป แต่เป็นการเปลี่ยนการพัฒนาใหม่ คนเดิม ชุมชนเดิม แต่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ จัดพื้นที่ใหม่ ได้ inclusive city หมายถึงการที่คนทุกคนในเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี สวยงาม ปลอดภัยในที่ดินเดิม ดังนั้นเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย จึงเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างรอบด้าน เป็นการสร้างระบบใหม่ของเมืองที่มีองค์ประกอบจากท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคีอื่นๆ

พัฒนาเมือง

ดีอย่างไร

การพัฒนาเมืองไม่ได้หมายความว่าต้องไล่คนออกไป แต่เป็นการเปลี่ยนการพัฒนาใหม่ คนเดิม ชุมชนเดิม แต่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่ จัดพื้นที่ใหม่ ได้ inclusive city หมายถึงการที่คนทุกคนในเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี สวยงาม ปลอดภัยในที่ดินเดิม ดังนั้นเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย จึงเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างรอบด้าน เป็นการสร้างระบบใหม่ของเมืองที่มีองค์ประกอบจากท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคีอื่นๆ

ระยองพัฒนาเมือง

ระยองพัฒนาเมืองเป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดระยองที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเมืองในรูปแบบของนวัตกรรม กลไก และความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดระยอง

ระยองพัฒนาเมือง

ระยองพัฒนาเมืองเป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดระยองที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเมืองในรูปแบบของนวัตกรรม กลไก และความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดระยอง

ภูษิต ไชยฉ่ำ

Co Founder

ผมและเพื่อน ๆ นักธุรกิจ นักพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทระยองพัฒนาเมืองขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการและความคิดเห็นของพลเมืองระยองกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น รัฐบาล หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเมืองระยอง

ภูษิต ไชยฉ่ำ

Co Founder

ผมและเพื่อน ๆ นักธุรกิจ นักพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทระยองพัฒนาเมืองขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการและความคิดเห็นของพลเมืองระยองกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น รัฐบาล หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเมืองระยอง

ทีมระยองพัฒนาเมือง

ระยองพัฒนาเมืองประกอบด้วยทีมงานหลากหลายประสบการณ์และความสามารถ ที่มีจุดร่วมเดียวกันคือมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความอยู่ดีแห่งมนุษยชาติ

เราทำงานร่วมกันบนวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ส่งผลให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวระยอง และพร้อมจะเป็นแม่แบบในการสร้างความอยู่ดีให้แก่มนุษยชาติในวงกว้าง

ส่วนหนึ่งของการเดินทาง
ส่วนหนึ่งของการเดินทาง

งานและโครงการดี ๆ ที่เราได้ทำและมีส่วนร่วม

 • City content creator camp 01 “เยาวชนนักสื่อสาร สร้างสรรค์เมืองระยอง Young media for change สร้างสื่อเพื่อสร้างสรรค์เมือง
 • City content creator camp 02
 • City walk คนเดินเมือง
 • เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่พาณิชยกรรมดั้งเดิมเมืองระยอง (FR 1)
 • เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาอาคารโรงแรมบูรพาพาเลซ (FR 2)
 • เวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหาของผู้ประกอบการเดินรถสองแถวในเขตเมืองระยอง (FR 3)
 • นิทรรศการ “เชื่อมต่อพื้นที่ เพื่อสรรค์สร้างเมือง”
 • กิจกรรม workshop “Rayong Move” เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระยอง (FR 4)
 • กิจกรรม Rayong Mover #1 ค้นหาแนวร่วมพัฒนาเมือง
 • กิจกรรม Rayong Mover #2 ค้นหาแนวร่วมพัฒนาเมือง
 • นิทรรศการ TRASH City: เมืองที่ดีควรจัดการขยะอย่างไร
 • นิทรรศการ Space in your dreams
 • City content creator camp 01 “เยาวชนนักสื่อสาร สร้างสรรค์เมืองระยอง Young media for change สร้างสื่อเพื่อสร้างสรรค์เมือง
 • City content creator camp 02
 • City walk คนเดินเมือง
 • เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่พาณิชยกรรมดั้งเดิมเมืองระยอง (FR 1)
 • เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาอาคารโรงแรมบูรพาพาเลซ (FR 2)
 • เวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหาของผู้ประกอบการเดินรถสองแถวในเขตเมืองระยอง (FR 3)
 • นิทรรศการ “เชื่อมต่อพื้นที่ เพื่อสรรค์สร้างเมือง”
 • กิจกรรม workshop “Rayong Move” เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระยอง (FR 4)
 • กิจกรรม Rayong Mover #1 ค้นหาแนวร่วมพัฒนาเมือง
 • กิจกรรม Rayong Mover #2 ค้นหาแนวร่วมพัฒนาเมือง
 • นิทรรศการ TRASH City: เมืองที่ดีควรจัดการขยะอย่างไร
 • นิทรรศการ Space in your dreams

Converstaion พื้นที่การเรียนรู้ระดับเมืองมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเมืองระยอง ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ประเด็นทางสังคม สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ในทุกมิติ  Converstation อยู่ที่อาคารศรีประดิษฐ์ บนถนนยมจินดาย่านเมืองเก่าของชาวระยอง

Converstaion พื้นที่การเรียนรู้ระดับเมืองมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเมืองระยอง ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ประเด็นทางสังคม สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ในทุกมิติ  Converstation อยู่ที่อาคารศรีประดิษฐ์ บนถนนยมจินดาย่านเมืองเก่าของชาวระยอง

ร่วมกิจกรรมกับเราได้นะ

 • กิจกรรม Udon on the next (ร่วมกับ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ)
 • Food Charter (ร่วมกับ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ)
 • ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition
 • กิจกรรม workshop “The District” พัฒนาย่านสร้างสรรค์
  Block Mountain 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
 • กฎบัตรระยอง
 • โครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ร่วมกับ สกสว.)
 • แผนพัฒนา Rayong 2040 (ร่วมกับ UddC)

ร่วมกิจกรรมกับเราได้นะ

 • กิจกรรม Udon on the next (ร่วมกับ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ)
 • Food Charter (ร่วมกับ คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ)
 • ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition
 • กิจกรรม workshop “The District” พัฒนาย่านสร้างสรรค์
  Block Mountain 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
 • กฎบัตรระยอง
 • โครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ร่วมกับ สกสว.)
 • แผนพัฒนา Rayong 2040 (ร่วมกับ UddC)

พันธมิตรและเครือข่ายระยองพัฒนาเมือง

พันธมิตรและเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

เครือข่ายพันธมิตรบริษัทพัฒนาเมือง